شرح وظایف امور خزانه داری:

الف) نگاهداری و تحویل و تحول وجوه حاصل از درآمدها و سایر منابع مالی و سپرده ها و ضمانت نامه ها و اوراق بهادار.

ب) حفظ و حراست از وجوه و اوراق بهادار و سایر دارایی های مالی.

ج) نگاهداری حساب دریافت، پرداخت و موجودی و تنظیم گزارشهای لازم از جریان وجوه نقد و انتشار آن.

د) برنامه ریزی برای تامین وام های کوتاه و بلندمدت و نظارت و مراقبت بر اداره امور وامها و پرداخت و ابقای به موقع تعهدات سررسیده شده و کارمزد و سود متعلقه.

هـ) افتتاح حسابهای بانکی قابل برداشت و غیرقابل برداشت موردنیاز شهردرای و واحدهای تابعه و انسداد آنها با رعایت مقررات پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات پس از آن (از جمله ماده 71 قانون مذکور)

و) مطالعه و انجام بررسی های لازم در مورد استفاده از وجوه نقد اضافی و ارائه پیشنهد سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت به شهردار و سرمایه گذاری این قبیل وجوه پس از تأیید شهردار.

ز) ارائه آمار و پیش بینی وجوه نقد موردنیاز و تنظیم برنامه دریافت و پرداخت نقدی ماهانه براساس بودجه تخصیص یافته.

ح) اعمال مدیریت و پیگیری وصول مطالبات شهرداری.

ط) تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم درمورد وصول و ایصال درآمدها و سایر منابع مالی و چگونگی درخواست وجه.

ی) تهیه و تنظیم صورت جامع درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداری جهت ارائه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذیصلاح پس از بررسی و تأیید شهردار و ذیحساب.

نام و نام خانوادگی: محمد روستایی

مسئولیت: مسئول خزانه

تلفن تماس: 03533134910

نام و نام خانوادگی: محمدحسن میرزاپور

مسئولیت: کارشناس خزانه

تلفن تماس: 141-03537252002

نام و نام خانوادگی: رضا زرگرباشی

مسئولیت: کارشناس خزانه

تلفن تماس: 142-03537252002

نام و نام خانوادگی: زارع

مسئولیت: کارشناس خزانه

تلفن تماس: 163-03537252002

نام و نام خانوادگی: سیدعلی محمد سالاری

مسئولیت: کارشناس اسناد دریافتی

تلفن تماس: 123-03537252002

نام و نام خانوادگی: علی محمد دهقانی اشکذری

مسئولیت: کارشناس وصول

تلفن تماس: 123-03537252002

نام و نام خانوادگی: مرضیه اسدالایی

مسئولیت: کارشناس خزانه

تلفن تماس: 148-03537252002

نام و نام خانوادگی: سعیده زارع بنادکوکی

مسئولیت: کارشناس خزانه

تلفن تماس: 03533134511