شرح وظایف اداره درآمدهای عمومی:

  • برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
  • برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
  • صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
  • بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد
  • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
  • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
  • نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها

 

نام و نام خانوادگی: علی محمد مرتضایی

مسئولیت: مدیر اداره درآمدهای عمومی

تلفن تماس: 03537251888

نام و نام خانوادگی: میثم حکیمیان

مسئولیت: کارشناس درآمد

تلفن تماس: 128-03537252002

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ترابی

مسئولیت: کارشناس درآمد و دبیر کمکی کمیسیون ماده 77

تلفن تماس: 03533134520

نام و نام خانوادگی: حمید ابویی

مسئولیت: کارشناس درآمد و دبیر کمیسیون ماده 77

تلفن تماس: 133-03537252002

نام و نام خانوادگی: محمدحسین سلطانی گردفرامرزی

مسئولیت: کارشناس درآمد (حسابهای فیمابین – عوارض هواپیمایی)

تلفن تماس: 131-03537252002

نام و نام خانوادگی: سعید خادمی

مسئولیت: کارشناس درآمد (عوارض خودرو)

تلفن تماس: 130-03537252002

نام و نام خانوادگی: مجتبی قاسمی

مسئولیت: کارشناس CNG

تلفن تماس: 03533134522

نام و نام خانوادگی: زهرا ناصریان (عوارض کسب و پیشه و نوسازی)

مسئولیت: کارشناس درآمد

تلفن تماس: 136-03537252002

نام و نام خانوادگی: هانیه السادات اسلامی

مسئولیت: کارشناس درآمد (چکهای برگشتی)

تلفن تماس: 127-03537252002

نام و نام خانوادگی: حمیده قانع

مسئولیت: کارشناس درآمد

تلفن تماس: 126-03537252002