شرح وظایف امور مالی:

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها
 • احصاء و بروز رسانی حسابداری قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات شهرداری جهت ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری های مدیریتی
 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری
 • اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 • تامین کالا و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه شهرداری
 • اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها

 

نام و نام خانوادگی: سیدجعفر دشتکی

مسئولیت: مدیر امور مالی و ذیحساب

تلفن تماس: 03533134541

نام و نام خانوادگی: غلامرضا سعیدکافی

مسئولیت: مسئول دفتر

تلفن تماس: 03533134540

نام و نام خانوادگی: زهره صادقیان

مسئولیت: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: 03533134545

نام و نام خانوادگی: محمد منتظری

مسئولیت: مسئول حسابداری

تلفن تماس: 03533134542

نام و نام خانوادگی: افتخار نصیری

مسئولیت: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: 03533134544

نام و نام خانوادگی: محمد خبری

مسئولیت: مسئول اعتبارات

تلفن تماس: 03533134543

نام و نام خانوادگی: محمدعلی فرقانی

مسئولیت: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: 175-03537252002

نام و نام خانوادگی: امین الله کارگران

مسئولیت: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: 177-03537252002

نام و نام خانوادگی: علی دهقان زاده

مسئولیت: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: 176-03537252002

نام و نام خانوادگی: محمدعلی کلانتری

مسئولیت: کارشناس حسابداری (صندوق)

تلفن تماس: 176-03537252002

نام و نام خانوادگی: علی اکبر دهقان منشادی

مسئولیت: مسئول ارزش افزوده

تلفن تماس: 179-03537252002

نام و نام خانوادگی: میلاد جوانمهری

مسئولیت: کارشناس حسابداری

تلفن تماس: 179-03537252002

نام و نام خانوادگی: حسین شفیعیه

مسئولیت: مسئول کارپردازی

تلفن تماس: 166-03537252002

نام و نام خانوادگی: مسعود جراحیان

مسئولیت: کارشناس حسابداری (کارپردازی)

تلفن تماس: 173-03537252002

نام و نام خانوادگی: حسین حامد

مسئولیت: کارپرداز

تلفن تماس: 162-03537252002

نام و نام خانوادگی: رضا خادمه رضویه

مسئولیت: کارپرداز

تلفن تماس: 165-03537252002

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا انتظارقائم

مسئولیت: کارشناس کارپردازی

تلفن تماس: 164-03537252002

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا حسینی

مسئولیت: مسئول انبار

تلفن تماس: 166-03537252002

نام و نام خانوادگی: علی میرعلایی

مسئولیت: مسئول اموال

تلفن تماس: 156-03537252002

نام و نام خانوادگی: غلامحسین جعفرپور

مسئولیت: جمعداری اموال

تلفن تماس: 158-03537252002