مدير امور مالی

                سید جعفر دشتکی                       مدیر مالی

 

 

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها
 • احصاء و بروز رسانی حسابداری قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات شهرداری جهت ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری های مدیریتی
 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری
 • اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 • تامین کالا و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه شهرداری
 • اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها