ارتقاء سطح خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری

ارتقاء سطح خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری

خدمات دندانپزشکی و ویزیت و دارو به خدمات بیمه مکمل کارکنان شهرداری افزوده شد.

   به دنبال تصمیمات و هماهنگی به عمل آمده توسط معاونت اداری و مالی شهرداری یزد با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، در برگزاری مناقصه انتخاب بیمه گزار برای بیمه تکمیل درمان کارکنان کلیه شهرداری های استان و در سایه مشارکت دادن کلیه شهرداری ها، زمینه ارتقا و بهبود خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری با نرخ متعادل و مناسب فراهم گردید.

با انتخاب بیمه گزار جدید «شرکت بیمه دانا»، کارکنان شهرداری یزد و سایر شهرداری های استان علاوه بر بهره مندی از خدمات سالهای قبل از قبیل پرداخت هزینه های پاراکلینیکی، زایمان، رفع عیوب انکساری چشم، آمبولانس درون شهری و برون شهری، جراحی تخصصی و عمومی از خدمات پشتیبانی دندانپزشکی برای هر عضو خانوار در سال معادل پنج میلیون ریال و خدمات ویزیت و دارو برای هر عضو خانوار دو میلیون ریال بهره مند شدند.