·     تعيين وظايف وحدود مسئوليت واختيارات رؤساي واحدهاي تحت سرپرستي.
·      هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي.
·     نظارت درتهيه وتنظيم بودجه وتفريغ بودجه شهرداري وهمچنين اصلاح بودجه شهرداري
·     نظارت بروصول درآمد رسمي وازدياد درآمد وصدوردستورالعملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب.
·     نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی و امور مجامع
·     کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری.
·     نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگاهداري حساب هزينه ها وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده واحدها.
·     نظارت دراجراي دقيق آئين نامه هاوقانون استخدام كشوري وآئين نامه استخدامي شهرداريها وقانون كار تأمين اجتماعي و...
·     نظارت برحفظ واداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهر واقامه دعوي برعليه اشخاص ودفاع ازدعاوي اشخاص عليه شهرداري باهماهنگي واحدهاي ذيربط شهرداري .
·     رسيدگي وصدور دستورات لازم بمنظور تأمين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري
·     تشكيل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي بامقررات جديد.