شرح وظایف حوزه معاونت مالی و اقتصادی :

  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظور توسعه درآمد، منابع مالی و بهره برداری اقتصادی از املاک شهرداری
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری
  • نظارت بر وصول درآمد
  • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
  • نظارت برتامین امکانات و  حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری

نام و نام خانوادگی: سیدعلی مشتاقیون

مسئولیت: معاونت مالی و اقتصادی

تلفن تماس: 03537251020

نام و نام خانوادگی: مصطفی احمدی دربرزی

مسئولیت: رئیس دفتر

تلفن تماس: .03533134502

نام و نام خانوادگی: مصطفی رحیمی

مسئولیت: مسئول دفتر

تلفن تماس: 33134500-035

نام و نام خانوادگی: احمد روستایی

مسئولیت: قائم مقام معاون مالی و اقتصادی

تلفن تماس: 03533134510

نام و نام خانوادگی: محمدحسین سلطانی

مسئولیت: کارشناس حوزه

تلفن تماس: 145-03537252002

نام و نام خانوادگی: امیر مهرابی

مسئولیت: کارشناس حوزه

تلفن تماس: 144-03537252002

نام و نام خانوادگی: اعظم چارجوهر

مسئولیت: دبیر کمیته تدوین لوایح شورای اسلامی شهر

تلفن تماس: 210-03537252002


نام و نام خانوادگی: حسین شفیعیه

مسئولیت: مسئول امور قراردادها

تلفن تماس: 03533134580

نام و نام خانوادگی: فهیمه طالبی

مسئولیت: کارشناس امورقراردادها

تلفن تماس: 143-0353252002

نام و نام خانوادگی: محمدحسین عبدالحسینی

مسئولیت: کارشناس امورقراردادها

تلفن تماس: 03533134581

نام و نام خانوادگی: طیبه رادمنش

مسئولیت: کارشناس امورقراردادها

تلفن تماس: 03533134582