ابلاغ بودجه مناطق

ابلاغ بودجه مناطق
پيرو گزارش اعلام شده از حوزه امور مالي ، طي برگزاري جلسه اي در مورخ 3/2/1391 با حضور معاون اداري و مالي ، مشاور معاونت، مديريت امور مالي ،مسؤل بودجه شهرداري، مناطق سه گانه ،مديران مالي مناطق سه گانه ، معاون عمراني و كارشناس مربوطه و معاون حمل و نقل و ترافيك در خصوص ابلاغ بودجه مناطق برگزار گرديد .
در اين جلسه پيشنهادات 3 منطقه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوب شد با در نظر گرفتن رشد حد اكثر 15 درصد در رديف هزينه هاي جاري مورد نياز مناطق نسبت به سال گذشته بودجه ابلاغي تنظيم گردد . در خصوص رديف هاي عمراني نيز مصوب شد پيشنهاد معاونت عمراني شهرداري لحاظ گردد و در خصوص پروژه هايي كه بصورت اماني توسط مناطق انجام مي‌شود حداكثر معادل 70 درصد بودجه مصوب مناطق به ايشان واگذار گردد.نهایتأ بودجه مناطق در تاريخ 5/2/1391 نهايي ابلاغ گرديد .