اتاق فکر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد تشکیل گردید

اتاق فکر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد تشکیل گردید
در راستای اجرای طرح تحرک وزارت کشور اتاق فکر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری یزد تشکیل شد.
این نشست با حضور کارشناسان استانداری و مسئولین درآمد شهرداری استان در هتل مشیرالممالک برگزار گردید.
از مباحث مطرح شده در جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1-     بررسی چگونگی اجرای مواردی از قانون بودجه سال 91 کل کشور که مربوط به شهرداری ها می باشد.
2-     بررسی راهکارهای اجرایی در خصوص احصاء و وصول مطالبات شهرداری ها از سازمان ها و ادارات دولتی.
3-      تجزیه، تحلیل و بررسی چگونگی اجرای ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه.
4-      بررسی مشکلات درآمدی شهرداری ها.