اجرای طرح الزامی شدن صدور برچسب استاندارد CNG خودروها

اجرای طرح الزامی شدن صدور برچسب استاندارد CNG خودروها
با توجه به اجرای طرح الزام  نمودن استفاده از برچسب استاندارد CNG  توسط مالكين خودروها  نشتی در دفتر مشاور امور مشاركت هاي معاونت اداري مالي شهرداری یزد برگزار شد. در این نشت که نماينده شركت نفت و كليه سرپرستان جايگاه هاي CNG  زير نظر شهرداري حضور داشتند دستور کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ابوئي، مشاور معاون اداری و مالی در امورCNG از پيگيري و ايجاد كارگروه نظارت بر مراكز معاينه فني صدور برچسب استاندارد CNG از سوي شهرداري با همكاري ساير دستگاه ها با محوريت كار گروه CNG  استان خبرداد و استفاده از  بر چسباستاندارد CNG  از سوي مالكين خوردروها را ضروری دانست.
ابوئي در ادامه به تردد روزانه بيش از 8.000 خودرو در كل جايگاه هاي CNG در سطح شهر يزد اشاره و از اينکه تقریبا 50% خودرو هاي موجود در سطح شهر فاقد شرايط استاندارد بر چسب  CNG می باشند ابراز نگرانی کرد.
در ادامه آقاي مظاهري نماينده شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان در خصوص اهميت استفاده از برچسب استاندارد CNG خودروها و ضرورت نظارت كامل در مراكز صدور معاينه فني مطالبی بیان نمود و به  تخلفات اخير در خصوص صدور بر چسب استاندارد  CNG  در محل جايگاه ها و مراكز صدور معاينه فني اشاره کرد و از بر خورد قانوني و قاطع با متخلفان خبر داد.