احداث ساختمان جهت كميسيون ماده 100


با توجه به ضرورت تكميل و بازسازي ساختمان كميسيون ماده 100 پيشنهادي با اين عنوان جهت انعقاد تفاهم نامه اي با سازمان بهسازي و نوسازي در حد مبلغ 400.000.000ريال به شوراي اسلامي شهر ارسال گرديد كه طي بند 4 صورتجلسه مورخ 25/5/91 مورد تصويب آن شوراي محترم قرار گرفت.