ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

 

 
 
سيد علي مشتاقيون
سمت : معاون اداری و مالی
تلفن :7251020
 

  

محمدحسين دهستاني اردكاني
سمت : مدیر اداره درآمد
تلفن :7251888
 
سمت : مدیر امور مالی
تلفن :7253585
 
محمد علي محمودي
سمت : سرپرست امور اداری
تلفن :7263060
پست الکترونیک:mahmoudi.nir@gmail.com