ارتقاء سيستم هاي تاسيسات مكانيكي جايگاه اتوبوسراني

ارتقاء سيستم هاي تاسيسات مكانيكي جايگاه اتوبوسراني
بنا به گفته مهندس ابوئي مشاور امور مشاركت هاي معاونت اداري مالي در پي ادامه بروز اختلاف قبوض صادره از سوي شركت گاز استان در خصوص جايگاي CNG اتوبوس راني ، با پيگيري هاي كارشناسانه بعمل آمده از طريق مراجع ذيربط در جهت حل موضوع در دستور كار اين امور قرار گرفته شد. وي اظهار نمود با توجه به اينكه تجهيزات جايگاه اتوبوس راني از نوع LMF  مي باشد و موضوع اختلاف بين دستگاه ميترينگ و ديسپنسرها براي اين نوع تجهيزات در كل كشور مشهود مي باشد ، لذا با پيگيري هاي به عمل آمده و نظريه كارشناسان امر مبني بر اضافه نمودن چك ولو و مخزن آرامش براي تقليل اختلاف موجود پيشنهاد گرديد كه بلا فاصله موضوع از سوي بهره بردار با هماهنگي صورت گرفته با شركت پخش و شركت گاز استان اجرايي شده و اكنون در مرحله تست و آزمايش مي باشد ، كه در صورت اثبات وجود اختلاف موجود بين دستگاه ميترينگ و ديسپنسرها و تائيد شركت گاز استان ميزان اختلاف اثبات شده در جهت حل اختلاف قبوض صادره گذشته از سوي شركت گاز به بهره بردار تسري خواهد يافت.