ارتقاء شغلی کارگران شهرداری یزد

ارتقاء شغلی کارگران شهرداری یزد

  کمیته طبقه بندی مشاغل شهرداری یزد پست 26 نفر از کارگران خدمات شهری را از گروه 5 به گروه 7 ارتقاء داد.

 آقای روشن سرپرست امور اداری با بیان این مطلب که جایگاه کارگران زحمتکش شهرداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزود پس از بررسی 101 پرونده کارگران اعم از رسمی و قراردادی 73 پرونده جهت ارتقاء گروه یا انتصاب به کمیته طبقه بندی مشاغل ارجاع گردید.

  وی اظهار داشت: با بررسی های کارشناسی انجام شده پست 26نفر از کارگران خدمات شهری از گروه 5 به گروه 7 ارتقاء یافت و طی بررسی 25 پرونده متفرقه کارگران، پست 19نفر به گروه بالاتر ارتقاء یا به پست پیشنهادی انتصاب یافت.

آقای روشن خاطرنشان کرد امور اداری شهرداری یزد ضمن پیگیری برگزاری منظم جلسات کمیته مذکور در نظر دارد سایر موارد پیشنهادی را تا حصول نتیجه در کمیته طبقه بندی مشاغل مطرح نماید.                            

                                                

  وی در پایان افزود: پس از بررسی های لازم از پرونده کلیه کارمندان ثابت و پیمانی قراردادی پرونده 28 نفر از کارمندان جهت ارتقاء گروه در جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری ها دردست پیگیری است که در آینده نزدیک احکام کارگزینی آن نیز صادر خواهد شد.