ارتقاء گروه 36 نفر از کارکنان شهرداری یزد

ارتقاء گروه 36 نفر از کارکنان شهرداری یزد
در راستای ایجاد انگیزه بیشتر همکاران کارمند و نیز رعایت حقوق این دسته از پرسنل ،پرونده کلیه پرسنل کارمندی شهرداری  که شامل تعداد 115 نفر کارمند رسمی و 16 نفر کارمند پیمانی می باشد در یک ماه گذشته بازخوانی و بررسی گردید و از این تعداد لیست 36 نفر از همکاران مشمول ارتقاء گروه و یا پست جدید که حائز شرایط بودند تهیه و پیشنهاد ارتقاء گروه ایشان طی نامه ای به شورای امور اداری و استخدامی شهرداریها ارسال گردیده است.
ان شاءا... در آینده نزدیک کلیه پرونده های پرسنلی کارگران زحمتکش نیز بررسی و اقدامات لازم در این خصوص معمول و مراتب اعلام خواهد گردید.