اطلاعیه مهم: قابل توجه مالکین املاک تجاری و کسبه محترم

اطلاعیه مهم: قابل توجه مالکین املاک تجاری و کسبه محترم


اطلاعیه مهم: قابل توجه مالکین املاک تجاری و کسبه محترم

کلیه مالکین واحدهای تجاری مکلفند قبل از تسویه حساب با مستأجرین نسبت به مطالبه مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه شهرداری از مستأجر اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط مستأجر، عوارض معوقه مذکور به عنوان بدهی ملک محسوب و از مالک مطالبه خواهد شد.