اطلاعیه مهم: قابل توجه مودیان کمیسیون های تعدیل شهرداری

اطلاعیه مهم: قابل توجه مودیان کمیسیون های تعدیل شهرداری


اطلاعیه مهم: قابل توجه مودیان کمیسیون های تعدیل شهرداری

نظر به اینکه طرح تفصیلی جدید شهر یزد در حال تصویب و ابلاغ می باشد لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه مؤدیانی که سوابق آنها در کمیسیون های تعدیل شهرداری تصمیم گیری گردیده می رساند در صورتیکه حداکثر تا پایان سال 94 نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام ننمایند از ابتدای سال 95 مشمول ضوابط و مقررات روز و طرح تفصیلی جدید می گردند.