اطلاعیه مهم: قابل توجه کسبه محترم

اطلاعیه مهم: قابل توجه کسبه محترم


اطلاعیه مهم: قابل توجه کسبه محترم

لطفاً قبل از اجاره املاک تجاری از صحت کاربری ملک از طریق مراجعه به شهرداری منطقه مربوطه اطمینان حاصل نمائید

بدیهی است کلیه واحدهای تجاری احداثی فاقد مجوز ساخت و دارای کاربری غیرتجاری مشمول بهای خدمات کاربری غیرمرتبط بوده و بهای خدمات مذکور از بهره بردار اعم از مالک یا مستأجر اخذ خواهد گردید