اطلاعیه مهم: پرداخت حقوق اسناد اراضی و املاک دارای اسناد تفکیکی

اطلاعیه مهم: پرداخت حقوق اسناد اراضی و املاک دارای اسناد تفکیکی

به اطلاع کلیه مالکین محترم اراضی و املاک دارای اسناد تفکیکی بدون کسب نظر شهرداری از قبیل (ماده 147، افرازی و ....) صادره قبل از تاریخ 90/3/14  می رساند در صورت پرداخت حقوق اسناد مذکور حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری، سطوح خدمات متعلقه بر اساس 10 درصد مساحت سند محاسبه می گردد.

بدیهی است پس از انقضاء مهلت فوق مشمول ضوابط تبصره 3 اصلاحی ماده 101 شهرداریها می گردد.