امورمالی شهرداری یزد اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به سه ماه اول سال جاری را به اداره دارایی ارائه نمود.

امورمالی شهرداری یزد اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به سه ماه اول سال جاری را به اداره دارایی ارائه نمود.

با توجه به حذف قانون تجمیع عوارض و برقراری مالیات بر ارزش افزوده امور مالی شهرداری یزد نسبت به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری یزد تا تاریخ 31/03/91 به اداره دارایی اقدام نمود.

به گفته کارشناس مسئول حسابداری، حوزه امورمالی تاکنون طی چندین درخواست از اداره دارایی خواستار استرداد مبالغ مربوط به پرداخت مالیات ارزش افزوده به پیمانکار خود و غیرو گردیده است که در همین راستا اداره دارایی حسابرسانی را جهت بررسی اسناد پرداخت شده توسط شهرداری مأمور کرده که در حال حاضر مراحل حسابرسی در حال انجام می باشد.