انتصاب قائم مقام معاون اداري و مالي


شهردار يزد به منظور تسهيل در امور مراجعين و فراهم آوردن امكان اهتمام بيشتر معاون اداري و مالي به امور زيربنايي حوزه و اصلاح ساختار هاي موجود و در جهت چابك سازي مالي و اداري بيش از پيش مجموعه شهرداري و سازمانهاي وابسته با پيشنهاد معاون اداري ومالي آقاي احمد روستايي را به سمت قائم مقام ايشان منصوب نمود. لازم به ذكر است آقاي روستايي تجربيات مفيدي در سمتهاي معاون اداري و مالي تعدادي از سازمانهاي وابسته ، عضو هيأت مديره تعدادي از سازمانها ،سرپرست اداره حسابداري،مدير امور مالي، مدير پروژه اتوماسيون شهرداري، رئيس گروه برنامه ريزي و مطالعات اقتصادي ومشاور امور مالي و .. دارد. د