انتصاب معاون اداری و مالی شهرداری یزد به عنوان عضو اصلی اتاق فکر برون سپاری در شهرداری های استان

انتصاب معاون اداری و مالی شهرداری یزد به عنوان عضو اصلی اتاق فکر برون سپاری در شهرداری های استان

آقای پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد طی حکمی از سوی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد به عنوان عضو اصلی اتاق فکر برون سپاری در شهرداری ها منصوب شد.