انعقاد قرارداد كار معين با 86 نفر از پرسنل شهرداري


در اجراي بخشنامه شماره 1051 مورخ 24/1/92 مدير كل توسعه منابع انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور درخصوص انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان ، شهرداري يزد با 86 نفر از كارگران قراردادي و شركتي خود قرارداد كار معين منعقد نمود. لازم به ذكر است از اين تعداد 62 نفر قبلاً كارگر قراردادي و 24 نفر كارگر شركتي بوده اند.