اهم لوايح ارسالی به شورای اسلامی شهر توسط دبيرخانه مکاتبات با شورای اسلامی شهر

اهم لوايح ارسالی به شورای اسلامی شهر توسط دبيرخانه مکاتبات با شورای اسلامی شهر
ارسال لايحه تخفيف بيمارستان قلب:
در راستاي نامگذاري شهر يزد به قطب توريسم درماني كشور و تاثير متقابل افزايش مراكز درماني و پزشكي بر درآمد شهرداري ها حوزه معاونت اداري ومالي پيشنهادي را مبني بر درخواست تخفيف عوارض مربوط به احداث بيمارستان تخصصي قلب محمد رسول ا...(ص) در تاريخ 1/4/91 جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر يزد ارسال نمود.
 
مجوز ساخت مجتمع رفاهي جهت پرسنل:
با عنايت به بند اول صورتجلسه كميته رفاه و تعاون شهرداري يزد مبني بر احداث مجتمع فرهنگي و ورزشي جهت پرسنل شهرداري، پس از ارائه طرح اوليه و برآورد احداث از سوي معاونت معماري و شهرسازي ارسال لايحه ساخت مجتمع مذكور واقع در اراضي مهرآوران در دستور كار معاونت اداري و مالي قرار دارد.
 
افزايش سهام در مجتمع كشتارگاه صنعتي دام:
معاونت اداري و مالي شهرداري يزد طي لايحه اي با اعلام وضعيت كشتارگاه صنعتي دام يزد در چند سال اخير و ارسال اقدامات صورت گرفته در جهت كاهش هزينه ها و افزايش در آمدها پيشنهاد خود را در قالب افزايش سهام در شركت مواد پروتئيني در حد مبلغ 3.000.000.000ريال و با هدف تقويت بنيه مالي شركت مزبور به شوراي محترم ارسال نمود كه شوراي اسلامي شهر پس از بررسي موضوع با پرداخت مبلغ پنجاه درصد(50%) از مبلغ سهم شركت فوق موافقت نمود .
مجوز انعقاد قرارداد احداث پل مكانيزه:
با هدف تسهيل در عبور و مرور و افزايش ايمني شهروندان احداث پلهاي عابر پياده مكانيزه از اهم برنامه هاي معاونت اداري و مالي بوده است كه طي چندين لايحه مجوز برگزاري فراخوان عمومي از شوراي محترم اخذ گرديده و با توجه به نداشتن حدنصاب شركتي داوطلب اجراي پروژه فوق نشده است. لذا لايحه اي مبني بر واگذاري احداث پل به صورت مكانيزه به مؤسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج ارسال گرديد و شوراي اسلامي شهر نيز در صورت جلسه مورخ 3/2/91 با اين پيشنهاد موافقت نموده اند.