اهم لوايح ارسالی به شورای اسلامی شهر توسط دبيرخانه مکاتبات با شورای اسلامی شهر:

اهم لوايح ارسالی به شورای اسلامی شهر توسط دبيرخانه مکاتبات با شورای اسلامی شهر:

مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت جشن گلريزان:

با توجه به برگزاري هفتمين همايش جشن گلريزان استان يزد و در راستاي حمايت و مساعدت به زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد طي مصوبه مورخ 4/5/91 شوراي محترم اسلامي شهر يزد،مقرر گرديد مبلغ 60.000.000ريال مشتركاً از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداري از محل ماده 17 پرداخت گردد.

معافیت عوارض پذيره مساجد:

شهرداري يزد در جهت كمك به مساجد پيشنهادي را مبني بر معافيت كليه مساجد از پرداخت عوارض پذيره به شوراي اسلامي شهر يزد ارسال نمود كه معافيت مزبور مشروط به اين است كه سطح تجاري مساجد حداكثر 15% سطح كل آنها باشد. علي ايحال در صورتي كه زمين به هر دليل از موقوفه بودن خارج گردد مشمول پرداخت عوارض به نرخ روز خواهد بود. لازم به ذكر است پيشنهاد فوق طي بند 5 صورت جلسه مورخ 31/3/91 مورد تصويب شوراي اسلامي شهر يزد قرار گرفت.

ارائه تخفيف آسفالت جهت آسفالت پيست اسکيت:

با عنايت به درخواست هيأت اسكيت استان مبني بر ارائه تخفيف جهت آسفالت محوطه، شهرداري يزد با توجه به عام المنفعه بودن فعاليت مذكور پيشنهادي را مبني بر تخفيف 60% آسفالت قطعه زمين پنج هزار متر مربعي واقع در ميدان صنعت جهت احداث پيست اسكيت هاكي به شوراي اسلامي شهر يزد ارسال نمود.

 قيمت منطقه بندی معابر جدیدالاحداث:

با عنايت به رديف 8 از بند الف ضوابط اجرايي قيمت منطقه بندي دفترچه تعرفه عوارض سال 91 مصوب شوراي اسلامي شهر ، شهرداري يزد پيشنهادي را جهت تصويب قيمت منطقه بندي معابر در دست احداث و جديد الاحداث سطح منطقه يك در 10 رديف به شوراي اسلامي شهر ارسال نمود.