اهم وظايف مدیریت مالی

اهم وظايف مدیریت مالی
·        نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.
·        نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها.
·        تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.
·        تهیه گزارشات مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها.
·        اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه.
·        همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه ،با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
·        شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.
·        اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
·        نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.
·        تهيه برنامه عمليات مالي وهماهنگ ساختن عمليات جاري.
·         تهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتفريغ بودجه سالانه وبررسي وتائيد آنها.
·        نظارت درنگاهداري حسابهاي هزينه ونظارت درمميزي ورسيدگي ليستها واسناد هزينه.
·         بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي وحسابداري آنها.
·        انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.
·        كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.
·        تهيه وتنظيم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفريغ بودجه باتوجه به آئين نامه هاي شهرداريها ودستورالعملهاي صادره وارائه آن به مراجع ذيربط.
·        شركت دركميسيونها و جلساتي كه طبق آيين نامه هاي ذيربط بعهده مديرامور مالي محول است.
 ·    مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران.