اهم وظایف مدیریت

اهم وظایف مدیریت
·        نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی ،قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن
·        نظارت درتأمين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم ازحقوقي و حقيقي ازلحاظ مكاتبات و مراجعات
·        نظارت درتأمين احتياجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب
·        تهيه بخشنامه ها و دستورالعملها و مقررات براي بهبود تشكيلات درسازمان و ايجاد هماهنگي وحدت عمل و نظر
·        رسيدگي ونظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري
·        نظارت براجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي
·        مطالعه و بررسي وظائف و مسئوليتهاي هريك از واحدهاي سازماني بمنظور سنجش و تشخيص احتياجات از لحاظ افراد و تجهيزات لازم براي انجام كار
·        تهيه برنامه ها و دستوالعملهاي آموزشي و آموزش كاركنان شاغل وآشنا نمودند آنها با مقررات و وظائف شهرداري و موسسات تابعه محيط كار وخصوصيات شغل مورد نظر جهت شركت كنندگان درهريك از دوره هاي اموزش
·        نظارت برتشكيل كلاسها و دوره ها و يا معرفي كاركنان به موسسات آموزشي بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصي و حرفه اي آنان.
·        نظارت برتهيه پيش نويس هاي نامه هاي اداري وصدور دستورات لازم درجهت اصلاح مكاتبات اداري.
·        نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.
·        نظارت برطرحهاي رفاهي عمومي كاركنان ازقبيل شركتهاي تعاوني مصرف،مسكن وامور ورزشي وغيره.
·        آشنا نمودن مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي باقوانين ومقررات اداري جديد.
·        مطالعه وبررسي درخصوص مسائل سازماندهي وارائه پيشنهادات لازم درمورد انجام تغييرات ضروري درتشكيلات مورد عمل.
·        برگزاري جلسات شوراي اداري وشوراي معاونين شهرداري وتنظيم صورتجلسات مربوطه وابلاغ به واحدهاي ذيربط.
·        انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع مي گردد.