بازديد از مجتمع كشتارگاه صنعتي دام


بازديد از مجتمع كشتارگاه صنعتي دام

صبح روز چهارشنبه مورخ 15/8/92 جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر به اتفاق آقاي مهندس عظيمي زاده شهردار منتخب و آقاي مهندس مشتاقيون معاونت اداري و مالي از مجتمع كشتارگاه صنعتي دام واقع در جاده طبس بازديد نمودند كه در اين بازديد آقاي حسيني مديرعامل كشتارگاه صنعتي گزارشي از عملكرد كشتارگاه و مشكلات پيش روي آن را ارائه كرد و در پايان مقرر گرديد گزارش جامع و كاملي از مشكلات كشتارگاه جهت ارائه طريق به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد.