برون سپاری امور دبیرخانه منطقه یک شهرداری به بخش خصوصی

برون سپاری امور دبیرخانه منطقه یک شهرداری به بخش خصوصی

در راستای سیاست های اصل 44 نظام جمهوری اسلامی و براساس بند 4 صورتجلسه مورخ 9/1/1390 کمیته تحول اداری شهرداری یزد مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیتهای شهرداری از جمله امور مربوط به دبیرخانه منطقه یک شهرداری(به عنوان پایلوت) از طریق برون سپاری, کلیه فعالیتهای این واحد اعم از ثبت نامه های وارده و صادره و امور دفتری طی قراردادی به شرکت امید صنعت پارسوماش از تاریخ 01/08/90 بمدت 6 ماه واگذار گردید.