برگزاری دوره آموزشی فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن به مناسبت ایام ا... دهه فجر

برگزاری دوره آموزشی فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن به مناسبت ایام ا... دهه فجر
واحد آموزش معاونت اداری و مالی شهرداری یزد به مناسبت ایام ا... دهه فجر دوره آموزشی فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن را به مدت 6 ساعت از تاریخ 01/12/90 وبه مدت 3 روز در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزارنمود.
همچنین واحد آموزش به پیشنهاد خانم منصوری مشاور محترم شهردار در امور بانوان، دوره آموزشی آیین همسرداری ویژه بانوان این شهرداری و سازمان های تابعه را از تاریخ 17/11/90 لغایت 08/12/90 برگزار نمود.
خاطر نشان می شود این دوره آموزشی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری یزد برگزار گردید.