بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری یزد پیاده سازی می شود

بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری یزد پیاده سازی می شود
آقای پیرنیا، معاون اداری و مالی شهرداری یزد با اشاره به اهمیت ایجاد وحدت رویه در سیستم های حسابداری و مالی شهرداری، مناطق و سازمان های تابعه و استفاده از روش های نوین نگهداشت حساب های مالی از پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری یزد خبر داد و افزود شهرداری یزد در نظر دارد در راستای اجرای ماده های 43 و48 آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل  سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بودجه ریزی عملیاتی را در شهرداری یزد پیاده سازی نماید.
وی با اشاره به اینکه بودجه ابزار مدیریتی مسئولان در کنترل و سلامت مالی سازمانهاست افزود بودجه ریزی عملیاتی زمینه ساز آگاهی مدیران به اطلاعات بهتر و افزایش توانایی آنها در ارزیابی درخواست های بودجه ای شهرداری هاست وی دلیل موفقیت سازمان های برتر را نه داشتن یک برنامه خوب بلکه اجرای خوب یک برنامه دانست.
معاون اداری و مالی شهرداری یزد هدف از اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم ، ایجاد ارتباط بین بودجه و عملکرد برنامه و عدم تمرکز دربرآورد هزینه بر شمرد.
وی افزود در راستای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان شهرداری و سازمان فاوا تشکیل شده و مراحل کار ،دستورالعمل ها و انطباق درخواست ها با وضع موجود در حال بررسی است.
 پیرنیا اظهار داشت شهرداری یزد در نظر دارد به عنوان شهرداری پیش رو در پیاده سازی بودجه ریزی، بودجه سال آینده خود را در راستای بودجه ریزی عملیاتی تهیه نماید.