تخفيفات و معافيتهاي مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد

تخفيفات و معافيتهاي مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد
عوارض صدور پروانه هاي ساختماني(تك واحدي)
خانواده معظم شهداء (پدر ،مادر،فرزندان،و همسر شهيد)، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با بيش از شش ماه حضور در جبهه بصورت بسيجي و همچنين حافظان كل قرآن كريم با معرفي مراجع ذيربط ( سازمان تبليغات اسلامي، اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي) براي يكبار(براي هميشه) از پرداخت عوارض تا يكصد(100) متر مربع زير بنا ( مسكوني تك واحدي ) معاف مي باشند، كه از كل زيربناي مورد درخواست كسر مي گردد.بديهي است در صورتيكه قانوني در جهت تخفيف و يا معافيت براي حمايت از خانواده شهدا و... تصويب گردد اين تبصره حذف مي گردد.
لازم به ذکر است مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، در صورت رعايت الگوي مسكن از پرداخت عوارض زير بناي(100متر مربع)براي يكبار معاف خواهند بود ، و در صورتي كه زير بنا از 100متر مربع بيشتر باشد مشمول معافيت نخواهد شد.
عوارض صدور پروانه مسكوني در بافت قديم( تك واحدي )
به منظور احياء بافت قديم تعريف شده و تشويق شهروندان به بازسازي و نوسازي و مقاوم سازي بناهاي مسكوني واقع درآن، اينگونه بناها از پرداخت عوارض زيربنا معاف مي باشند.
عوارض صدور پروانه مسكوني دربافت فرسوده ( تك واحدي )
به منظور احياء بافت فرسوده و تشويق شهروندان به بازسازي ونوسازي ومقاوم سازي واحداث بناهاي مسكوني( تك واحدي )واقع درآن،اينگونهبناها از پرداخت عوارض زيربنا معاف مي باشند.
لازم به ذکر است عوارض زيربناي ساختمان مسكوني تك واحدي و يا آپارتماني مربوط به پلاكات مشرف بر شبكه اصلي (با عرض بيش از 20متر) صرفاً مشمول 50% تخفيف مي شود. همچنیناين بخشودگي مشمول ساختمانهاي داراي تخلف ساختماني بيش از 10% زيربنا بيشتر از پروانه   نمي شود.
عوارض صدور پروانه مسكوني موقوفه ( تك واحدي )
موقوفات عام كه به صورت عام المنفعه اداره مي شوند و موسسات خيريه كه فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي باشد، مشروط به ارائه گواهي از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن، با ارائه پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر ، از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف مي باشند.
در صورتي كه موقوفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا بشود و در سند واگذاري يا اجاره حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و مشمول پرداخت عوارض به شهرداري خواهند بود. درصورتي كه انتقال سند مالكيت به غير شود، مشمول عوارض به نرخ روز خواهند شد.