تخفيفات و معافيتهاي مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد

تخفيفات و معافيتهاي مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد
 عوارض صدور پروانه مجتمع هاوآپارتمانهاي مسكوني در بافت قديم:
 
به منظور احياء بافت قديم تعريف شده و تشويق شهروندان به بازسازي و نوسازي ومقاوم سازي بناهاي مسكوني واقع درآن، اينگونه بناها از پرداخت عوارض زيربنا معاف مي باشند.
عوارض صدور پروانه مجتمع مسكوني دربافت فرسوده :
به منظور احياء بافت فرسوده و تشويق شهروندان به بازسازي ونوسازي ومقاوم سازي واحداث بناهاي مسكونيواقع درآن،اينگونهبناها از پرداخت عوارض زيربنا معاف مي باشند.
لازم به ذکر است عوارض زيربناي ساختمان مسكوني تك واحدي و يا آپارتماني مربوط به پلاكات مشرف بر شبكه اصلي (با عرض بيش از 20متر) صرفاً مشمول 50% تخفيف مي شود.
 اين بخشودگي مشمول ساختمانهاي داراي تخلف ساختماني بيش از 10% زيربنا بيشتر از پروانه نمي شود.
 عوارض صدور پروانه مجتمع مسكوني موقوفه
موقوفات عام كه به صورت عام المنفعه اداره مي شوند و موسسات خيريه كه فاقد مالكيت خصوصي بوده و موروثي نمي باشد، مشروط به ارائه گواهي از اداره اوقاف مبني بر وقف و عام المنفعه بودن، با ارائه پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر، از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف مي باشند .
لازم به ذکراست در صورتي كه موقوفات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا شود و در سند واگذاري يا اجاره حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و مشمول پرداخت عوارض به شهرداري خواهند بود و در صورتي كه انتقال سند به نام غير شود نيز مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد.