تخفيفات و معافيتهاي مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد

تخفيفات و معافيتهاي مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد

عوارض زيربناي مجتمع هاي مسكوني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداثي درسال 82 و  ما قبل

ساختمانهايي كه در نقشه هوائي سال 65 بصورت ساختمان مي باشند از پرداخت عوارض زيربنا مسكوني معاف ميباشند.

 عوارض كسري ‌فضاي ‌باز مجتمع‌ها و آپارتمانهاي ‌مسكوني احداثي از ابتداي سال66 تا پايان سال 88

ساختمانهاي احداثي سال 65 و ماقبل كه در عكس هوايي سال 65 مشخص مي‌باشد از پرداخت عوارض كسر فضاي باز معاف مي‌باشند.

عوارض پذيره (صدور پروانه) تجاري تك واحدي

پاركينگ مستقل طبقاتي كه دركاربري پاركينگ احداث شود و صرفاً مورد استفاده پاركينگ عمومي قرار گيرد در زمان صدور پروانه از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشد 

عوارض  پذيره هتل و مهمانپذير و سياحتي

 درجهت احياء بافت قديم تبديل وتغييركاربري واحدهاي مسكوني موجود قديمي پذيرفته شده توسط شهرداري در بافت قديم با رعايت ساير ضوابط مربوط به هتل ها ومحل هاي اقامتي ورستورانها سنتي از پرداخت 50 درصد ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري معاف  مي باشند.

عوارض پذيره (صدور پروانه نوسازي و تجديد بنا) واحد هاي تجاري ، اداري و صنعتي

 ساختمانهاي تجاري ، اداري و صنعتي احداثي قبل از 01/19/ 69   كه داراي تخلف بوده و تا قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 34/3/1/1087 مورخه 01/19/ 69در كميسيون ماده  صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد و يا قبل ازابلاغ بخشنامه فوق به بهره برداري رسيده و درخواست پروانه نوسازي و تجديد بنا داشته باشند مشمول %80 تخفيف خواهند شد.

ساختمانهاي تجاري ، اداري و صنعتي كه بصورت خشت و گلي مي باشند، ودر نقشه هوائي 59  مشخص است و تا قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 34/3/1/1087 مورخه 01/19/ 69 دركميسيون ماده  صد و يا محاكم قضايي زيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد و يا قبل از ابلاغ بخشنامه فوق به بهره برداري رسيده و درخواست پروانه نوسازي و تجديد بناء داشته باشند با رعايت ساير ضوابط، مشمول 90% تخفيف عوارض پذيره خواهند شد.