تخفیفات و معافیت های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 91 شهرداری یزد


عوارض پذيره تجاري تك واحدي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداثي درسال 82 و ما قبل                

ساختمانهاي تجاري داراي تخلف كه تا قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 مورخ 69/1/19 دركميسيون ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته و يا قبل از تاريخ فوق الاشاره به بهره برداري رسيده باشند از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند.

 عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداثي درسال  82 و ما قبل                       

ساختمانهاي تجاري داراي تخلف كه تا قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 مورخ 69/1/19 دركميسيون ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته و يا قبل از تاريخ فوق الاشاره به بهره برداري رسيده باشند از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند.

 عوارض پذيره واحدهاي اداري بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداثي درسال  82 و ما قبل  

 ساختمانهاي اداري احداثي قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 1087/1/3/34 مورخ 69/1/19  كه قبل از تاريخ فوق در كميسيون ماده  صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد و يا قبل از ابلاغ بخشنامه فوق به بهره برداري رسيده باشند از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند.

عوارض پذيره مجتمع هاي اداري بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداثي درسال  82 و  ما قبل    

ساختمانهاي صنعتي احداثي قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 1087/1/3/34 مورخه 69/1/19 كه قبل از تاريخ فوق در كميسيون ماده  صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد و يا قبل از ابلاغ بخشنامه فوق به بهره برداري رسيده باشند از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند.

 عوارض پذيره واحدهاي صنعتي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداثي درسال  82 و ما قبل             

 ساختمانهاي فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ، درمانی احداثي قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 1087/1/3/34مورخه 69/1/19 كه قبل از تاريخ فوق در كميسيون ماده  صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد و يا قبل از ابلاغ بخشنامه فوق به بهره برداري رسيده باشند از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند.

 عوارض پذيره واحدهاي اداري (فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ، درمانی) بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداثي درسال  82 و ما قبل  

ساختمانهاي فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ، درمانی احداثي قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 1087/1/3/34 مورخه 69/1/19 كه قبل از تاريخ فوق در كميسيون ماده  صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد و يا قبل از ابلاغ بخشنامه فوق به بهره برداري رسيده باشند از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند.

عوارض پذيره واحدهاي فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ، درمانی (بدون مجوز)

مساجد و حسينيه ها و معابد اقليت هاي مذهبي كه تا تاريخ 88/6/15 بدون پروانه احداث شده اند،پس از اجراي آراي كميسيون ماده صد،از پرداخت عوارض پذيره معاف مي باشند،مشروط بر آنكه استحكام بناي آن ها از طريق سازمان نظام مهندسي تأييد شده باشد.