تشريح منابع درآمدي شهرداري از زبان مهندس مشتاقيون


 
تشريح منابع درآمدي شهرداري ها از زبان مهندس مشتاقيون:
معاون اداری و مالی شهرداری یزد نحوه وصول درآمدها و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را تشریح کرد.
مهندس سید علی مشتاقیون معاون اداري و مالي شهرداري يزد در گفتگويی با برنامه در شهر  تأمین منابع لازم برای هزینه هایی که شهر دارد را از جمله اهداف شهرداریها دانست و خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب شهرداریها با منابع دولتی اداره می شد اما بعد از انقلاب و از سال 1360 شهرداریها به سمت خودکفا شدن پیش رفتند.
معاون اداری و مالی شهرداری یزد ادامه داد: بحث وصول انواع عوارض از شهروندان محدودیتهای دارد که ما نمی توانیم پیش از اندازه فشار وارد کنیم.
وی گفت: ما در عین حالی که اعتقاد داریم زندگی در شهر هزینه دارد و شهروندان باید در تأمین آن کوشا باشند، اما در پی منابع جدید و قوانینی هستیم که قانون گذار هم تصویب کند.
مهندس مشتاقیون دریافت درصدی از مالیاتهای مستقیم را یکی از راههای تأمین منابع عوارض نام برد که نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کم است.
معاون اداری و مالی شهرداری یزد همچنیـن اظهار داشت: یکسری عوارض از جمله عوارض سوخت که از سوی دارائی و به عنوان مالیات بر مصرف، عوارض سیگار مصرفی و عوارض واردات گمرک به شهرداریها تعلق می گیرد.
مهندس مشتاقیون ادامه داد: مواردی هم مثل ساخت و ساز که دائمی نیست و کاهش و افزایش دارد مربوط به منابع داخلی شهرداریهاست که شهروندان پرداخت می کنند.
وی تأکید نمود: ما باید به سمت و سوی منابع مستمر و پایدار مثل عوارض سالیانه، خودرو و پسماند برویم و برای آن طرح و برنامه ریزی داشته باشیم.
معاون شهرداری یزد با اشاره به اتوماسیون اداری خاطرنشان کرد: اتوماسیون می تواند نقش مؤثری در افزایش دقت کار ایفا کند.
مهندس مشتاقیون با بیان اینکه در بخش اتوماسیون گامهای خوبی برداشته شده كه در چند ماهه آینده شهروندان شیرینی آن را خواهند چشید.