تصويب آيين نامه قبول و اهداي هدايا و اعانات


مطابق سنوات گذشته، شهرداري يزد پيشنهادي را با عنوان قبول و اهداي هدايا و اعانات به شوراي اسلامي شهر ارسال نمود كه شوراي محترم پس از بررسي، لايحه پيشنهادي را طي بند 8 صورتجلسه مورخ 91/06/01 مصوب نمود.

لازم به ذكر است رديف اول پيشنهاد فوق با عنوان قبول هدايا و اعانات مشروط به ارسال پيشنهاد از سوي شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر مصوب شد.