تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1391

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1391

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1391