تقدیر شهرداری یزد از پرسنل نمونه شهرداری

تقدیر شهرداری یزد از پرسنل نمونه شهرداری
 
شهرداری یزد در راستای تکریم ارباب رجوع از 5 تن از پرسنل نمونه شهرداری تقدیر کرد.
این مراسم در محل شهرداری منطقه سه با حضور معاون اداری و مالی شهرداری، سرپرست شهرداری منطقه سه و سرپرست اداره ارزشیابی شهرداری برگزار شد.معاون اداری و مالی شهرداری یزد ملاک انتخاب اين 5 تن را حسن خلق، پاسخگوئی به ارباب رجوع، پیگیری و پشتکار در امور محوله و نظم در امور عنوان کرد.
گفتنی است از آقایان محسن ابراهیم زاده و محمدکارگر به دلیل حسن خلق و پاسخگویی به ارباب رجوع، محمدحسن حکیمی زاد به دلیل پیگیری و پشتکاردرامورمحوله،محمدحسن رحیمی بازی به دلیل پاسخگویی به ارباب رجوع و نظم درامور و سیدولی گل به دلیل نظم در امور تقدیر و تشکر شد.