تهيه تفريغ بودجه و گزارش عملكرد سال 1390و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت بررسي و تصويب

تهيه تفريغ بودجه و گزارش عملكرد سال 1390و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت بررسي و تصويب
طي گزارش اعلام شده توسط مسؤل بودجه شهرداري يزد ، اقدامات مقتضي نسبت به تحويل تفريغ بودجه سال 1390 در مهلت قانوني مقرر شده در ماده 67 قانون شهرداري بعمل آمده است .
بر اساس اين گزارش تفريغ بودجه شهرداري به مبلغ 821.268 ميليون ريال در تاريخ 31/2/1391 جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال شد .
لازم به ذكر است به همراه گزاش مذكور گزارش عملكرد دوازده ماهه شهرداري نيز تهيه و به همراه تراز كل شهرداري جهت بررسي به شوراي اسلامي شهر ارسال شد.