دبیرخانه مکاتبات با شورای اسلامی

دبیرخانه مکاتبات با شورای اسلامی
دبيرخانه مكاتبات با شوراي اسلامي شهر از واحدهاي زيرمجموعه معاونت اداري و مالي مي باشد كه قريب به 4 سال از شروع به فعاليت آن مي گذرد.
اهم فعاليت ها و وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد:
1-تنظيم لوايح و پيشنهاداتي كه براساس قانون شهرداري نياز به تصويب شوراي شهر را دارند.
2-بررسي و تطبيق لوايح با ضوابط قانوني و حقوقي.
3-ابلاغ مصوبات شوراي اسلامي شهر پس از رفع اعتراض فرمانداري به معاونت مربوطه.
4-پاسخ به نامه هاي شوراي اسلامي شهر در اصلاح و يا تنظيم مجدد لايحه.
5-پيگيري سير تصويب لايحه در كميسيون هاي داخلي و صحن علني شوراي شهر.
6-پيگيري وضعيت اجراي مصوبات ابلاغي به معاونين محترم.
لازم به ذكر است در سال 89 بالغ بر 140 لايحه و در سال جاري تاكنون 220 لايحه جهت تصويب و بررسي به شوراي محترم ارسال گرديده است.
 از مهم ترين لوايح پيشنهادي سال جاري فهرست تفويض اختيارات براسـاس آيين نامه معـاملات كلانشهرها، ارائه چشم انداز پيشنهادي شهرداري در افق 1404، پيشنهاد برنامه 5 ساله توسعه و عمران شهري ،اجراي بودجه ريزي عملياتي و ....بوده است.
يكي از مهم ترين پيشنهادات اعضاي محترم شوراي شهر ادغام سازمانهاي وابسته شهرداري بوده كه در جهت اجراي آن كارگروهي با حضور معاونت  اداري و مالي،معاونت برنامه ريزي و توسعه، كارشناسان مالي و حقوقي، مشاورين شهرداري در امور مالي و مديرعاملين سازمانهاي مربوطه تشكيل كه پس از تشكيل جلسات و ارائه نظرات كارشناسي اساسنامه اصلاحي سازمانهاي جديد التاسيس عمران و نوسازي و فرهنگي و رفاهي جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال گرديد.