درباره دانشگاه

درباره دانشگاه
وظایف و حدود فعالیت مرکز که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری و دانشگاه جامع علمی-کاربردی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی-کاربردی مجموعه شهرداری یزد و سایر سازمان های وابسته به آن می باشد به شرح ذیل است:
فراهم نمودن امکانات ضروری برای تحقق اهداف مرکز
پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی-کاربردی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با نظارت دانشگاه جامع -کاربردی واحد استان یزد
ایجاد زمینه های مناسب برای پژوهش های کاربردی در دوره های مربوطه
اجرای دوره های کوتاه مدت علمی-کاربردی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تحت نظارت دانشگاه جامع
اجرای دوره های پودمانی و ترمی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تحت نظارت دانشگاه جامع
برنامه ریزی جهت تهیه و تدوین سرفصل دوره های آموزشی علمی کاربردی جدید مرتبط با نیازهای شهرداری و سازمان های وابسته
تبصره 1- در موارد خاص ادامه فعالیت آموزشی در مقاطع بالاتر از کاردانی و کارشناسی با مجوز از شورای آموزشی و هیأت امنا و تأیید دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد و شورای گسترش آموزش علمی-کاربردی امکان پذیر خواهد بود.
ماده3- پذیرش دانشجو در دوره های مصوب علمی-کاربردی برای رفع نیازهای آموزشی شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن می باشد و در صورت پیشنهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و تصویب شورای آموزشی وهیئت امناء مرکز، کل یا درصدی از ظرفیت پذیرش می تواند به دانشجویان آزاداختصاص یابد.
ماده4- مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل است و وابسته به مجموعه شهرداری یزد می باشد و از نظر مقررات آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و مالی تابع دانشگاه جامع علمی- کاربرد ی می باشد.
ماده5- محل فعالیت مرکز در شهرستان یزد می باشد.
ü پذیرش دانشجو و ضوابط انتخاب مدرسین مرکز بر اساس ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری زیر نظر دانشگاه جامع علمی - کاربردی صورت می گیرد.
ü اعضای هیات علمی و مدرسین مرکز از لحاظ وظایف آموزشی و پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و آئین نامه های اجرایی دانشگاه جامع -کاربردی می باشد.
ü مدرک تحصیلی دانش آموختگان بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دستورالعمل های دانشگاه جامع علمی-کاربردی با امضای مشترک رئیس مرکز و نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر و اعطا می شود.
ü انحلال مرکز با پیشنهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و تصویب هیات امنا امکان پذیر می باشد.
پس از اعلام موافقت با انحلال مرکز، هیاتی مرکب از هیات امنا و شورای آموزشی مرکز و همچنین دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد و رئیس وقت مرکز با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت . پس از تسویه حساب و کسر دیون احتمالی واگذاری اموال و دارائی های باقی مانده به شهرداری یزد، مرکز منحل می شود.