دومین جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری یزد برگزار شد.

دومین جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری یزد برگزار شد.
دومین جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری در 28 اردیبهشت ماه سال جاری در دفتر مدیر امور اداری شهرداری یزد برگزار و احکام 29 نفر از کارگران شهرداری و سازمان های تابعه بررسی شد.
در این نشست پس از بررسی احکام با ارتقاء گروه، انتصاب و یا برقراری مزایای ایثارگری 21 پرونده کارگران موافقت شد. در ادامه این نشست مقررشد احکام مربوطه اعم از انتساب یا ارتقاء گروه با تاریخ اجرای 01/01/91 صادر شود.
لازم بذکر است با ارتقاء گروه 8 پرونده به دلیل دارا نبودن مدرک تحصیلی مد نظر موافقت نشد.

گفتنی است در این نشست از مجموع پرونده های بررسی شده 20 پرونده پرسنلی سازمان پارک ها و 3 پرونده پرسنلی سازمان عمران مورد بررسی قرار گرفت.