راه اندازي و بهره برداري از 4 جايگاه CNG متعلق به شهرداري در آینده نزدیک

راه اندازي و بهره برداري از 4 جايگاه CNG متعلق به شهرداري در آینده نزدیک
ابوئي مشاور معاونت اداري و مالي و مسئول امور CNG شهرداري يزد از راه اندازي و بهره برداري از 4 جايگاه CNG متعلق به شهرداري در آينده نزديك خبر داد.
ابوئی اظهار داشت: در راستاي طرح توسعه جايگاه هاي CNG  در سطح كشور ( برنامه چهارم توسعه كشور ) و در ادامه خدمات موثر دولت خدمتگذار با مشاركت شهرداري يزد به زودي از 4 جايگاه CNG  در نقاط مختلف شهر بهره برداري خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه با راه اندازي اين جايگاه ها، در مجموع كل جايگاه هاي تحت مالكيت شهرداري اا باب در سطح شهر يزد مي باشد افزود با پيگيري به عمل آمده قرارداد 4 جايگاه موصوف با شركت پخش فراورده هاي نفتي استان منعقد گرديده و هم اكنون با همكاري معاونت هاي عمراني و ترافيك شهرداري در حال احداث دسترسي هاي  جايگاه ها براي تحويل و راه اندازي در آينده نزديك مي باشيم.
مسئول امور CNG در شهرداری  با اشاره به تعطيلي اخير تعدادي از جايگا هاي شهرداري گفت: متاسفانه دو باب از جايگاه ها واقع در بلوار كوثر و بلوار مدرس به علت خرابي، نياز به اورهال داشته كه با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي بهره بردار و شهرداري در اسرع وقت شاهد راه اندازي جايگاه ها خواهيم بود .