رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده کارانه کارکنان اعلام گردید.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده کارانه کارکنان اعلام گردید.
امور اداری شهرداری یزد پس از اعلام رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پیوست نامه شماره 41701 مورخ 13/12/1390   معاون پشتیبانی و امور اجرایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر پرداخت فوق العاده کارانه کارمندان ابلاغ گردیده بود موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
 
عبدالرضا روشن مدیر امور اداری شهرداری از پرداخت فوق العاده کارانه (بهره وری) کارکنان شهرداری ها در این بخشنامه خبر داد.
مدیر امور اداری شهرداری در ادامه گفت: حداکثر پرداخت فوق العاده کارانه کارکنان شهرداری 100% حقوق مبنا بوده که بر اساس ارزشیابی صورت گرفته توسط مدیر مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
روشن اظهار داشت: این پرداخت در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد و هر سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد.
 وی درپایان خاطر نشان شد: در صورت پرداخت فوق العاده کارانه به کارکنان، پرداخت اضافه کار بر اساس انجام کار اضافه لحاظ خواهد شد.