رشد 8 درصدي عملكرد درآمد و رشد 13 درصدي عملكرد هزينه سال 1390

رشد 8 درصدي عملكرد درآمد و رشد 13 درصدي عملكرد هزينه سال 1390
مسؤل بودجه شهرداري اعلام كرد در سال 1389 عملكرد درآمد نسبت به بودجه مصوب حدود 81.6 درصد و عملكرد هزينه نسبت به بودجه مصوب حدود 79.6 درصد بوده است كه اين آمار در سال 1390 براي عملكرد درآمد نسبت به متمم بودجه مصوب 89.7 و براي عملكرد هزينه نسبت به متمم بودجه مصوب حدود 93 درصد بوده است .
بر اساس اين آمار در مقايسه با سال گذشته تحقق درآمد متمم بودجه مصوب بالغ بر 8 درصد و تحقق هزينه متمم بودجه مصوب بالغ بر 13 درصد داراي رشد بوده است .