روند اجراي پروژه تعهدي در شهرداري مركز ،مناطق و سازمانهاي تابعه

روند اجراي پروژه تعهدي در شهرداري مركز ،مناطق و سازمانهاي تابعه
پروژه پياده سازي روش تعهدي در شهرداري يزد با محوريت معاونت اداري و مالي و كارگروه تخصصي اصلاح نظام جامع اداري و مالي شهرداري يزد ، در مركز و مناطق و سازمانهاي تابعه راه اندازي و در حال اجرا مي‌باشد .
كارگروه با تعيين راهبران مطلع از ميان اعضاي خود نسبت به كنترل اجراي پروژه در سازمانها و مناطق و مركز اقدام نموده است . همچنين تا كنون جلسات متعددي بصورت ماهيانه براي كاربران كليه سازمانها و مناطق شهرداري از طريق اين كارگروه برگزار گرديده است .
در حال حاضر نيز پيرو نياز سیستم تعهدی به شناسايي و شفاف سازي اطلاعات مطالبات و ديون و اموال و داراييها، سرمايه گذاريها و .... سنوات گذشته اقدامات اوليه صورت گرفته و طي ارسال نامه هاي متعدد در خور نوع فعاليت هر واحد خواسته شده تا نسبت به شناسايي و انعكاس هر فعاليتي كه به نحوي براي شهرداري ايجاد دين يا طلب در گذشته نموده و يا طي فعاليت هاي منبعد ايجاد مي‌گردد به مسؤل اجراي پروژه تعهدي اقدام نمايد .
همچنين شايان ذكر است در حال حاضر روش تعهدي با سرفصلهاي جديد در شهرداري مركز و مناطق و 12 سازمان تابعه راه اندازي و در حال بهره برداري مي‌باشد .