سبد کالای پرسنل شهرداری در ماه مبارک رمضان

سبد کالای پرسنل شهرداری در ماه مبارک رمضان

با توجه به حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و رحمت آسمانی امور مالی شهرداری یزد بر اساس دستور معاونت اداری و مالی نسبت به تهیه و تدارک سبد کالا برای پرسنل شهرداری طبق روال سنوات قبل اقدام نمود. این سبد کالا برای کلیه پرسنل اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران تهیه شده است.