شرح وظايف

شرح وظايف

1.       تعيين وظايف وحدود مسئوليت واختيارات رؤساي واحدهاي تحت سرپرستي.

2.       صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي.

3.       نظارت درتهيه وتنظيم بودجه وتفريغ بودجه شهرداري وهمچنين اصلاح بودجه شهرداري

4.       نظارت بروصول درآمد رسمي وازدياد درآمد وصدوردستورالعملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب.

5.       نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگاهداري حساب هزينه ها وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده واحدها.

6.       نظارت دراجراي دقيق آئين نامه هاوقانون استخدام كشوري وآئين نامه استخدامي شهرداريها وقانون كار تأمين اجتماعي و...

7.       نظارت برحفظ واداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهر واقامه دعوي برعليه اشخاص ودفاع ازدعاوي اشخاص عليه شهرداري باهماهنگي واحدهاي ذيربط شهرداري .

8.       رسيدگي وصدور دستورات لازم بمنظور تأمين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري

9.       تشكيل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي بامقررات جديد.