شروع عملیات حسابرسی اسناد مالی سال 1390


با توجه به اتمام دوره مالی، شهرداری یزد و سازمان های وابسته جهت حسابرسی سال مالی 1390 قراردادی را با موسسه حسابرسی فراز مشاور منعقد کردند.

موسسه حسابرسی فراز مشاور از تاریخ 01/07/1391 در ساختمان شهرداری مرکزی رسماً شروع به کار و فعالیت خود را آغاز نموده است.در همین رابطه محمدرضا پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد با برگزاری جلسات و دعوت از مسئولین و مدیران محترم واحدهای مختلف شهرداری یزد و بحث و تبادل نظر خواستار همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر آنها با موسسه حسابرسی گردید و دستور تشکیل تیم حسابرسی متشکل از کارشناسان مجرب شهرداری و سازمان ها رابا هدف ایجاد بسترهای مورد نیاز جهت حسابرسی را صادر نمود.