شهردار یزد طی حکمی محمدرضا پیرنیا را به عنوان عضو شورای هماهنگی امور مناطق شهرداری یزد منصوب کرد.

شهردار یزد طی حکمی محمدرضا پیرنیا را به عنوان عضو شورای هماهنگی امور مناطق شهرداری یزد منصوب کرد.
سید علی اکبر میروکیلی در این حکم هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور مناطق شهرداری را ایجاد هماهنگی و اتخاذ روش های اجرائی هماهنگ با اهداف و برنامه های میان مدت و بلند مدت شهرداری عنوان نمود.
شهردار یزد دیگر اهداف تشکیل این شورا را ایجاد تعامل و ارتقاء هم افزایی بین وظایف و خدمات مناطق، تبیین برنامه ها و انجام سیاست گذاری های لازم در راستای نیل به اهداف چشم انداز شهرداری و نیز ارائه خدمات بهتر به شهروندان دانست.